Table of contents

February 2024 - Volume 108 - 2

Highlights from this issue

Systematic review

Cornea and ocular surface

Glaucoma

Intraocular infection and inflammation

Retina

Paediatric ophthalmology

Ocular trauma

  • An interpretable model predicts visual outcomes of no light perception eyes after open globe injury (3 January, 2023)
    Xiangda Meng, Qihua Wang, Song Chen, Shijie Zhang, Jinguo Yu, Haibo Li, Xinkang Chen, Zhaoyang Wang, Wenzhen Yu, Zhi Zheng, Heding Zhou, Jing Luo, Zhiliang Wang, Haoyu Chen, Nan Wu, Dan Hu, Suihua Chen, Yong Wei, Haibin Cui, Huping Song, Huijin Chen, Yun Wang, Jie Zhong, Zhen Chen, Haokun Zhang, Tiantian Yang, Mengxuan Li, Yuanyuan Liu, Xue Dong, Mei Du, Xiaohong Wang, Xuyang Yao, Haotian Lin, Mulin Jun Li, Hua Yan

Oculoplastic and orbit

  • Presentation of Graves’ orbitopathy within European Group On Graves’ Orbitopathy (EUGOGO) centres from 2012 to 2019 (PREGO III) (10 January, 2023)
    Anna Schuh, Goksun Ayvaz, Lelio Baldeschi, Maja Baretić, Dorte Bechtold, Antonella Boschi, Thomas Heiberg Brix, Maria-Cristina Burlacu, Jasmina Ciric, Danila Covelli, Nicola Currò, Simone Donati, Anja K Eckstein, Nicole Fichter, Dagmar Führer, Maren Horn, Anna Jabłońska-Pawlak, Jelena Juri Mandić, George J Kahaly, Onur Konuk, Amelie Langbein, Giulia Lanzolla, Claudio Marcocci, Michele Marinò, Piotr Miśkiewicz, Biljana Nedeljkovic Beleslin, Antonia Pérez-Lázaro, Marta Pérez-López, Katharina A Ponto, Anthony Quinn, Gottfried Rudofsky, Mario Salvi, Michael P Schittkowski, Maria Laura Tanda, Fusun Toruner, Bijay Vaidya, Christoph R Hintschich

Epidemiology

Laboratory science