binarization

  • Alteration of choroidal vascular structure in diabetic retinopathy
    Satoru Kase, Hiroaki Endo, Mitsuo Takahashi, Michiyuki Saito, Masahiko Yokoi, Yuki Ito, Satoshi Katsuta, Shozo Sonoda, Taiji Sakamoto, Susumu Ishida, Manabu Kase