keratoprosthesis

  • Keratoprostheses in silicone oil-filled eyes: long-term outcomes
    Geetha Iyer, Bhaskar Srinivasan, Shweta Agarwal, Ruchika Pattanaik, Ekta Rishi, Pukhraj Rishi, Shanmugasundaram Shanmugasundaram, Viswanathan Natarajan